Projekt UE

Aktualności
Data publikacji:  2019-09-10 13:26

 

Cognor SA Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej umożliwiające zwiększenie stopnia czystości stali”.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii homogenizacji stali w kadzi stalowniczej na stanowisku pieca kadziowego (LHF) oraz w kadzi pośredniej (KP) urządzenia do ciągłego odlewania stali (COS). Głównym celem technologii będzie:

- zapewnienie bardziej równomiernego mieszania i ujednorodnienia ciekłej stali w dwóch kadziach,

- zapewnienie usunięcia większej ilości wtrąceń niemetalicznych,

- zmniejszenie zużycia energii i materiałochłonności produkcji.

W tym celu zostaną opracowane dwa typy urządzeń:

  1. 1. Dyfuzor redukcyjny wtrąceń niemetalicznych przeznaczony do kadzi pośredniej urządzania do ciągłego odlewania stali (COS).
  2. 2. Dyfuzor redukcyjny wtrąceń niemetalicznych przeznaczony do kadzi stalowniczej na stanowisku pieca kadziowego (LHF).

Zakłada się, że wdrożenie rozwiązania umożliwi otrzymanie stali o czystości na poziomie K3 (wg normy DIN 50602) bez konieczności stosowania procesu odgazowywania próżniowego, ograniczenie zużycia żelazostopów, materiałów ogniotrwałych oraz energii elektrycznej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone modelowe symulacje i próby w skali przemysłowej.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie opracowana udoskonalona technologia produkcji stali jakościowych.

Technologia ma prowadzić do następujących korzyści (są to jednocześnie rezultaty projektu oraz cechy technologii):

- uzyskanie stali jakościowej, która spełnia wymagania stopnia czystości stali wg normy DIN 50602 na poziomie K3 bez udziału procesu odgazowywania próżniowego stali (proces ten jest energochłonny),

- wskutek innowacyjnego przebiegu procesu charakteryzującego się znacznym zwiększeniem powierzchni reakcyjnej pęcherzyków gazu obojętnego nastąpi redukcja zgaru żelazostopów. Zakłada się ograniczenie zużycia żelazostopów o około 8%,

- uzyskanie równomiernego rozkładu temperaturowego, co umożliwi obniżenie temperatury odlewania, a w efekcie na ograniczenie zużycie energii elektrycznej na stanowisku LHF; zakłada się obniżenie temp. przegrzania o ok. 5% dla stali jakościowych,

- wydłużenie żywotności wyłożenia ogniotrwałego z 75 do 85 wytopów.

Opracowana technologia będzie przedmiotem wdrożenia w działalności Wnioskodawcy.

 

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 15 174 931,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 352 818,19 zł