"Czas jest przyjacielem znakomitego przedsiębiorstwa".

Warren Buffett

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

44-109 Gliwice,
ul. Anny Jagiellonki 47
tel: (+48 32) 2347 600
fax: (+48 32) 2347 650
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

4. Wymagania

a) Powierzchnia

Powierzchnia jest charakterystyczna dla procesu ciągłego odlewania stali. Na powierzchni wlewków dopuszcza się wady o głębokości występowania mniejszej od 1,5% wymiaru poprzecznego takie jak:

 • zmarszczki oscylacyjne,
 • rysy,
 • nakłucia,
 • zażużlenia,
 • wciągnięcia,
 • wgniecenia

 

Po uzgodnieniu z zamawiającym dopuszcza się dostawę wlewków z wadami powierzchni o głębokości większej od 1,5% wymiaru poprzecznego, jeżeli nasilenie i głębokość tych wad nie spowodują w dalszym przerobie pogorszenia jakości powierzchni wyrobów gotowych.

 

Dopuszcza się usuwanie wad powierzchniowych o większej głębokości występowania poprzez czyszczenie ogniowe (płukanie) lub mechaniczne (dłutowanie, szlifowanie), przy czym obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wgłębienia i zaokrąglone brzegi, a głębokość w miejscu usuniętej wady nie powinna przekraczać 6% wymiaru poprzecznego wlewka.


 b) jakość wewnętrzna

 •    Dla wlewków o przekrojach kwadratowych i prostokątnym:

Zgodnie z zamieszczonymi poniżej wzorcami,  FERROSTAL ŁABĘDY potwierdza jakość wewnętrzną wlewków wg n/w klas :

 - porowatość osiowa (tab. 1):                                           I / 2 – min. 90% wlewków
 - rzadzizna osiowa (tab. 2):                                               II / 2 – min. 90% wlewków
 - pęknięcia wewnętrzne po granicach ziarn (tab. 3):   III / 2   
 - pęknięcia po przekątnych (tab. 4):                                IV / 2
 - pęknięcia gwiaździste (tab. 5):                                      V / 2
 - nakłucia i pęcherze podskórne (tab. 6):                      VI / 2

 • Dla wlewków o przekroju okrągłym:

Wlewki powinny spełniać poniższe wymagania ustalone wg klasyfikacji firmy Mannesmann  Demag dotyczącej wad wewnętrznych w materiale odlewanym
w sposób ciągły.

FERROSTAL ŁABĘDY potwierdza jakość wewnętrzną wlewków wg n/w klas:
 - stopień czystości:              2      
 - strefa powierzchniowa:     2  
 - strefa środkowa:                2
 - strefa rdzeniowa:               2

W przypadku zainteresowania zamawiającego innymi wzorcami, należy każdorazowo określić  to w  zamówieniu.

c) Wymiary wlewków

 

Wymiary nominalne przekroju poprzecznego, dopuszczalne odchyłki wymiarowe, ciężar 1mb wlewka wg rysunków i tablicy.

 - dla wlewków o przekrojach kwadratowych i prostokątnym:

       

Wymiar
przekroju
Wymiary i dopuszczalne odchyłki Promień
naroża R
Ciężar
1mb
wlewka
g odchyłka h odchyłka
mm mm mm mm mm mm kg
100 x 100 100 ± 3 100 ± 3 4 77,0
120 x 120 120 ± 3 120 ± 3 4 110,0
130 x 130 130 ± 5 130 ± 5 6 130,0
140 x 140 140 ± 5 140 ± 5 6 151,0
140 x 165 165 ± 5 140 ± 5 6 177,0
160 x 160 160 ± 5 160 ± 5 6 196,0


 - dla wlewków o przekroju okrągłym:


 
Ciężar 1mb wlewka wynosi 175,0 kg

d) Skośność

Dla wlewków o przekrojach kwadratowych i prostokątnym.
Dopuszczalna skośność (rombowość) przekroju poprzecznego mierzona różnicą przekątnych przekroju nie powinna przekraczać:

 • 8mm (dla kwadratu 100x100,120x120, 130x130 i 140x140mm),
 • 10mm (dla prostokąta 140x165 i kwadratu 160x160mm),
 • 12mm (dla kwadratu 160x160mm - tylko dla gatunków o zawartości węgla C > 0,17% odlewanych dozatorowo).

Dla wlewków o przekroju kołowym:

 • tolerancja średnicy        +3/-3 mm
 • miejscowa owalność      max 2,5% wymiaru średnicy

Owalność oblicza się wg wzoru:

OW= 2 (D1-D2) / D1+ D2 x 100%


e) Długość

 • wlewki ciągłe dostarcza się o długościach 5,6÷12,4 m
 • po dodatkowym uzgodnieniu dopuszcza się dostawę wlewków o długościach krótszych. Minimalna długość wlewka ciętego automatycznie wynosi 4,6 m
 • dopuszczalna odchyłka długości wlewka nie powinna przekraczać +/- 100 mm
 • przy dostawie wlewków dopuszcza się do 5% poddługości wynikających z procesu technologicznego maszyny COS

f) Prostość

 • wlewki ciągłe dostarczane są jako nieprostowane
 • dopuszczalna odchyłka od prostości nie  przekracza 1% długości mierzonej

g) Skręcenie

Dopuszcza się skręcenie wzdłuż osi podłużnej max 1o na długości 1m.


h) Końce

 • na powierzchniach czołowych wlewków dopuszcza się występowanie niepłaskości, rowków, nadtopień, krawędzi i wżerów charakterystycznych dla procesu cięcia palnikami gazowo-tlenowymi
 • na końcach wlewków dopuszcza się występowanie gratu charakterystycznego dla cięcia wlewków palnikami gazowo-tlenowymi
 • w strefie osiowej dopuszcza się występowanie drobnych pęknięć, rzadzizny i porowatości

i) Stopień przerobu

Minimalny stopień przerobu wlewków powinien wynosić  6,0:1.

j) Cechowanie

Wlewki oznacza się na powierzchni czołowej lub bocznej następującymi znakami:

 • numer wytopu
 • gatunek stali

Dopuszcza się po uzgodnieniu inny sposób znakowania.

k) Wysyłka

Wlewki ciągłe wysyła się wraz z dokumentacją (specyfikacja wysyłki), która powinna zawierać następujące informacje:

 • nr wytopu
 • długość wlewków
 • nr wagonu / samochodu
 • ilość wlewków
 • ciężar wlewków
 • nr zamówienia.

 

 

 

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój